HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM

  28/10/2019

  Nguyễn Đức Thắng

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM HC-110M

Có hai chế độ hoạt động: Trên độ ẩm cài đặt ngắt RELAY (Hệ thống làm ẩm, phun sương), dưới độ ẩm ngắt RELAY (Hệ thống làm khô)

I> Cài đặt chế độ làm ẩm (Quá độ ẩm cài đặt sẽ ngắt hệ thống làm ẩm)

 1. Nhấn SET một lần, để vào Mode cài đặt độ ẩm, sau đó nhấn nút tăng giảm để thay đổi giá trị cần cài đặt.

VD: Muốn 60% sẽ ngắt thiết bị thì sẽ SET là 60%

 1. Tại chế độ hiển thị độ ẩm môi trường nhấn và giử SET 3 giây sẽ vào Mode cài đặt, tại đây ta bấm thấy có nhiều chế độ: F01, F02, F03, F04, F05, F06.

F01: Chọn chế độ ẩm, thì H là ẩm viết tắt của Humidifier

F02: Độ lệch xuống. Vd: Bạn chọn chế độ Mode là 70%, trong F02 chọn 10, vậy độ ẩm của bạn là từ 60%-70%

F03: Độ trễ của máy, đơn vị tính trên phút, nên chọn bằng 0.

F04: Độ ẩm cao cảnh báo, nên chọn bằng 99.

F05: Độ ẩm thấp cảnh báo, nên chọn bằng 0.

F06: Độ lệch độ chuẩn, nên chọn bằng 0.​

 

Ví dụ 1: Cần cài đặt độ ẩm từ 80 - 90%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 90, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn H
 • F02: Chọn 10
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

Ví dụ 2: Cần cài đặt độ ẩm từ 70 - 85%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 85, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn H
 • F02: Chọn 15
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

Ví dụ 3: Cần cài đặt độ ẩm từ 50 - 70%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 70, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn H
 • F02: Chọn 20
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

Ví dụ 4: Cần cài đặt độ ẩm từ 70 - 95%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 95, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn H
 • F02: Chọn 25
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

 

II> Cài đặt chế độ làm khô (Quá độ ẩm cài đặt sẽ bật hệ thống làm khô)

 1. Nhấn SET một lần, để vào Mode cài đặt độ khô, sau đó nhấn nút tăng giảm để thay đổi giá trị cần cài đặt.

VD: Muốn 60% sẽ ngắt thiết bị thì sẽ SET là 60%

 1. Tại chế độ hiển thị độ ẩm môi trường nhấn và giử SET 3 giây sẽ vào Mode cài đặt, tại đây ta bấm thấy có nhiều chế độ: F01, F02, F03, F04, F05, F06.

F01: Chọn chế độ khô, thì d là khô viết tắt của Dehumidifier

F02: Độ lệch xuống. Vd: Bạn chọn chế độ Mode là 50%, trong F02 chọn 10, vậy độ ẩm của bạn là từ 50%-60%

F03: Độ trễ của máy, đơn vị tính trên phút, nên chọn bằng 0.

F04: Độ ẩm cao cảnh báo, nên chọn bằng 99.

F05: Độ ẩm thấp cảnh báo, nên chọn bằng 0.

F06: Độ lệch độ chuẩn, nên chọn bằng 0.​

 

Ví dụ 1: Cần cài đặt độ khô từ 20 - 30%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 20, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn d
 • F02: Chọn 10
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

Ví dụ 2: Cần cài đặt độ khô từ 10 - 15%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 10, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn d
 • F02: Chọn 5
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

Ví dụ 3: Cần cài đặt độ khô từ 10 - 30%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 10, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn d
 • F02: Chọn 20
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

Ví dụ 4: Cần cài đặt độ khô từ 5 - 20%

 • Nhấn set 1 lần, lấy tay ra ngay, chọn lên số 5, rồi nhấn set 1 lần, nhấn rst ra ngoài 
 • Nhấn set giữ lâu 3 giây vào cài đặt
 • F01: Chọn d
 • F02: Chọn 15
 • F03: Chọn 0
 • F04: Chọn 99
 • F05: Chọn 0
 • F06: Chọn 0

 

Phone
Phone
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

zalo